Faaliyet Alanları

Vergi Hukuku, İş Hukuku, Şirket Danışmanlığı

Her tür vergi uyuşmazlığı ile ilgili davalar,

Vergi-ceza ihbarnamelerine dayalı tarhiyatların kaldırılması,

Ödeme emirlerinin iptali,

Vergi daireleri tarafından konan haciz veya ihtiyati haciz kararlarının kaldırılması talepli davalar,

Uzlaşma komisyonlarına katılma,

Vergi Usul Kanunu 359. Maddeye dayalı sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge düzenleme suçları ile ilgili açılan ceza davalarının takibi,

Diğer vergi ceza davalarının takibi,

Sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin değerlendirilmesi ve ilgililere raporlanması,

İş davaları başta olmak üzere, müvekkiller adına açılan veya aleyhine açılmış bulunan her tür davanın takibi,

Personel iş sözleşmelerinin sona erme süreçlerinin yürütülmesi,

İç ve dış hukuki yazışmaların yapılması, resmi yazışmaların incelenmesi,

Günlük hukuksal soruların yanıtlanması,

Yürütülen davalara ilişkin hukuki gelişmelerin aylık ve yıllık olarak ilgililere raporlanması,

İş sözleşmelerinin hazırlanması,

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında uyulması gerekli yasal zorunluluklarla ilgili hukuki danışmanlık,

İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin danışmanlık,

İş sağlığı ve iş güvenliği alanında alınması gerekli tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması,

Tutanakların, savunma istem yazılarının, savunmaların, ihtarların, fesih bildirimlerinin hazırlanması,

Kıdem ve ihbar tazminatı, işçilik alacakları ve işe iade davalarının takibi,

İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,

İşyerinde psikolojik taciz (mobing) nedeniyle tazminat davaları

Kıymetli evrak hukuku,

Kambiyo senetlerinin zayi, iptali davaları,

Alacak davaları,

Tazminat davaları,

Şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması, değiştirilmesi,

Haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici mevzuatı konularında danışmanlık verilmesi,

Şirket birleşme, devralma ve bölünmeleri,

Genel kurul ve ortaklar kurulu kararlarına karşı açılacak davalar,

Franchising sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, uluslararası ticari sözleşmeler, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve benzeri kapsamlı sözleşmelerin hazırlanması,  sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, müvekkillerin taleplerinin doğru şekilde sözleşmelere yansıtılması ve doğabilecek muhtelif uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla verilecek hukuki danışmanlık

Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri, danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi

Telif hakları

Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık verilmesi

Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık verilmesi

Alacakların tahsiline yönelik icra takiplerinin hazırlanması,

İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları,

Aleyhe başlatılan icra takiplerine karşı itirazların hazırlanması,

Menfi tespit ve istirdat davalarının açılması,

Hukuka aykırı icra işlemlerine karşı şikayet yoluna başvurulması,
İflas erteleme

Borç tasfiye görüşmelerinin yapılması, sulh protokollerinin hazırlanması,

İptal davaları,

Tam yargı davaları,

İdari başvuruların ve itirazların yapılması,

Kamulaştırmanın iptali davaları,

Kamulaştırmasız el atma ve ecrimisil davaları,

Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları,

İmar planlarının iptali davaları,

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, alt işverenlik sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması,

Hukuki durum  tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması

Tapu iptal ve tescil davaları,

Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men’i) davaları,

Ecrimisil davaları,

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları

Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

Şufa, geçit hakkı davaları,

Gayrimenkule ilişkin her türlü sözleşmenin düzenlenmesi,

Kira sözleşmelerinin hazırlanması,

Kira alacakları, kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları,

Kiralananın tahliyesi davası,

Satım Sözleşmeleri, alıcı ile satıcı arasında yapılacak görüşmelerin yürütülmesi, sulh protokollerinin hazırlanması

Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler

Tüketici şikayetlerine karşı hukuki çözüm yollarının üretilmesi

Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,

Maddi ve manevi tazminat davaları

Nafaka davaları

Velayet davaları,

Nişanlanmanın sona ermesine bağlı olan maddi ve manevi tazminat davaları ile nişan hediyelerinin iadesi,

Evlilik sözleşmeleri ve mal rejimleri sözleşmelerinin hazırlanması,

Soybağının (nesebin) reddi ve babalık davaları,

Tenfiz ve tanıma davaları,

Ailenin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan davalar,

Mirasçılık belgelerinin (veraset ilamı) alınması,

Vasiyetnamenin iptali davaları,

Tenkis davaları,

Mirasa ilişkin her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümlenmesi, davaların takibi,

Şikayet ve ihbar dilekçelerinin hazırlanması, başvuruların yapılması,

Ceza dosyalarının soruşturma aşamasından itibaren infaz aşamasına kadar takibi,

©2017 Güner Hukuk Bürosu - Tüm hakları saklıdır. | Hukuki Uyarılar 

Log in with your credentials

Forgot your details?